مجتمع هتل برج دهکده در ۱۵ طبقه میباشد

محل پروژهالبرز
نوع پروژهمسکونی
تعداد طبقات۱۵
تاریخ اجرای پروژه۱۴۰۱